Skočiť na hlavný obsah

Cenník

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Podvojné účtovníctvo

Počet položiek Cena
0-250 250,00 €/mesiac
251-500 500,00 €/mesiac
501-1000 940,00 €/mesiac
1001-1500 1350,00 €/mesiac
Položkou sa rozumie účtovný zápis strany MD, DAL v podvojnom účtovníctve.
Naše ceny v sebe zahŕňajú:
 • Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia majetku (dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a krátkodobého majetku)
 • Vypracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta
 • Účtovné a daňové poradenstvo
 • Evidencia DPH (pre platiteľov DPH)

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Cena za mesiac
Zamestnanec TPP 25,00 €/osoba
Dohodár 25,00 €/osoba
Zavedenie novej firmy 25,00 € jednorázovo
Zavedenie nového zamestnanca 25,00 € jednorázovo
Naše ceny v sebe zahŕňajú:
 • komplexné spracovanie mzdovej agendy,
 • evidencia miezd zamestnancov,
 • spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad SR,
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky),
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti,
 • prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne,
 • spracovanie potrebných potvrdení (zápočtový list, evidenčný list dôchodkového poistenia…).

Ostatné služby:

Služba Cena
Spracovanie daňového priznania k dani za motorové vozidlo 10,00 € / vozidlo
Zastupovanie na DÚ, SP, ZP a pod 8,00 € za každú začatú hodinu
Ekonomické poradenstvo 20,00 € za každú začatú hodinu
Daňové priznanie - Fyzická osoba – typ A 30,00 €
Daňové priznanie - Fyzická osoba – typ B (paušálne výdavky) 50,00 €
Daňové priznanie - Fyzická osoba – typ B (podnikatelia – daňové priznanie + účtovná závierka) 70,00 €
Daňové priznanie - Právnicka osoba – vrátene všetkých príloh (Výkazu ziskov a strát, Súvahy, poznámok) 180,00 €

Registračné sídlo/kontaktná adresa

Registračné sídlo/kontaktná adresa Cena/mesiac
Sídlo na 2 ROKY 25 eur
Sídlo na ROK 30 eur

Založenie/predaj SRO

Služba Cena
Založenie SRO na kľúč vrátane poplatku do ORSR + voľné živnosti v cene 499€
Zmeny v s.r.o. od 250€
Predaj s.r.o. - neplatca DPH 2500€
Predaj s.r.o. - platca DPH 4000€